umowa-najmu.pl

umowa-najmu.pl

Strona glowna

Odrebna wlasnosc lokalu

Odrebna wlasnosc lokalu

W umowie o ustanowienie odrębnej własności lokalu wskazuje się informacje o lokalu jak i o pomieszczeniach przynależnych. Powierzchnia tych pomieszczeń doliczana jest do metrażu mieszkania. Łączna powierzchnia lokali i pomieszczeń przynależnych stanowi podstawę do ustalenia wielkości udziału w nieruchomości wspólnej, której współwłaścicielem z mocy prawa staje się członek spółdzielni wymieniony w akcie notarialnym jako nabywca własności lokalu. Wielkość udziału we współwłasności określa spółdzielnia w wykazach stanowiących załączniki do uchwały zarządu podlegających 14-dniowemu wywieszeniu w budynku spółdzielni.

Odrebna wlasnosc lokalu

Indywidualne informacje w tym zakresie doręcza się członkom na piśmie dla umożliwienia im zgłaszania uwag i zastrzeżeń. Prawomocna uchwala zarządu stanowi podstawę do określenia przedmiotu umowy i wpisów w księgach wieczystych. Udział we współwłasności może być określony odmiennie wolą stron umowy, jeśli spółdzielnia zwiera umowy łącznie z wszystkimi członkami, zajmującymi lokale w danej nieruchomości. Przy niedużych różnicach metrażu mieszkań, zamiast określać je w ściślej proporcji do ogólnego metrażu, można więc ustalić równe udziały we współwłasności.

Artykuł dzięki: usługi pogrzebowe warszawa wola